Skip to main content
MenyStäng
Postnummer i Finland

Postnummer i Finland

Finland är indelat i postnummerområden, där varje postnummer täcker ett enhetligt geografiskt område. Företag som får mycket post kan använda ett eget postnummer, som består av siffror och företagets namn.

k suomikartta

Närmare information om postnummer

Postnumret är en kod bestående av fem siffror som skrivs framför adressortens namn (t.ex. 00100 HELSINGFORS). Koden styr postgången, från avsändaren via postsorteringen och -utdelningen till adressaten. Användningen av postnummer och rätt adress säkerställer en smidig service utan fördröjningar.

De två första siffrorna i postnumret fastställer inom vilket postnummerområde orten är belägen. Postnumrets tre sista siffror anger till vilket adresspostkontor inom ett visst postnummerområde försändelsen är på väg. Utöver nummerbeteckningen används i adresserna även adressortens namn.

Postnummerområdesgränserna är inte desamma som kommungränserna, och samma postnummer kan täcka delar av två eller flera kommuner. Likaså kan det inom samma kommuns område finnas flera olika adressortsnamn.

Dessa företagspostnummer är inte bundna till ett visst område eller en viss adressort.

Postnumret, som infördes i Finland på 1970-talet, är i dag till nytta även till exempel när statistik som grundar sig på geografisk indelning, marknadsundersökningar, -beräkningar, -planer o.s.v. görs upp.

Postnummerändring eller namnändring på adressort

Postnumret används i främsta hand för sortering och styrning av försändelser. I Finland finns för närvarande ca 3 100 gällande postnummer. Nästan varje månad sker det någon ändring i ett postnummer eller ett namn på en adressort.

Ändringsbehov gällande ett postnummer eller postnummerområdes namn kan framföras av invånare, boende- och byaföreningar eller kommuner. Förslag om grundande av ett nytt postnummerområde eller slopande av ett gammalt eller ändring av postnummerområdesgränser kan också lämnas till Posti Group Abp. Posti svarar för uppdateringen av postnummer, behandlingen av postnummerändringar och beslutsfattandet.

En postnummerändring kan gälla en adressorts namn, ett postnummerområdes gränser, grundande av ett nytt eller indragning av ett gammalt postnummer. I ändringsförslaget ska nödvändigheten av ändringen inklusive motiveringar anges. Utgångspunkten är att ändringen inte försämrar verksamhetsförutsättningarna, gör posttransporterna långsammare eller sänker kvaliteten.

Innan en ändring verkställs utreds dess effekter på postgången, områdets invånare och företag.

Kommunen ansvarar för adressnamnen och för namngivningen på sitt område. Privatpersoner, invånar- och byaföreningar lämnar ändringsförslag gällande adressort eller postnummer till kommunen. Om kommunen anser att namnändringen är befogad utreder kommunen invånarnas åsikt gällande ändringen och ber om ett utlåtande om det föreslagna namnet och dess stavning av Forskningscentralen för de inhemska språken. Även kommunen själv kan föreslå en adressnamnsändring.

Kommunen lämnar ett skriftligt ändringsförslag till Posti. Posti genomför ändringen i samarbete med kommunen om ändringen är genomförbar, kommunstyrelsen har fattat ett beslut i ärendet och invånarnas åsikter samt utlåtandet från Forskningscentralen för de inhemska språken har beaktats.

Posti ansvarar för verkställandet av ändringen och informerar kommunen om beslutet. Posti samarbetar med kommunen då områdets invånare och företag samt lokalmedia ska informeras om ändringen. Minst tre månader reserveras för ändringens ikraftträdande. För säkerställandet av leveransen av postförsändelser ska invånarna meddela sin ändrade adress till de avsändare som man får post av.

Postnummerändring

Posti ansvarar för uppdateringar och ändringar av postnummer. Kommunen kan på eget eller invånarnas initiativ även föreslå en ändring av postnummer eller av postnummerområdesgränser. Ändringsförslaget lämnas till Posti skriftligen. Om ändringen kan genomföras, planerar Posti ändringen i samarbete med kommunen. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området.

Posti kan även föreslå att ett nytt postnummer grundas, att ett postnummerområdes gränser ändras eller att ett gammalt nummer dras in, om det säkerställer postgången. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området. Enkätresultatet är inte bindande.

Posti meddelar kunderna, kommunen och lokalmedia om en postnummerändring som ska genomföras. Posti meddelar även Befolkningsregistercentralen/magistraten om en ändring.

Förslag om ändring

Skriftligt förslag av förändring adresseras till Postis produktion:

osoitteet(at)posti.com

eller

Posti Oy Postinumeron muutosesitys PL 10 (Postintaival 7 A) 00011 POSTI